หน้าแรก > ไต้หวัน

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
Day 4 ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด– ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 30 มิ.ย. 62 20,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน- ซีเหมินติง
Day 2 ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว – วัดต้าหลงตงเป่าอัน – วัดขงจื้อ – วัดเทียนโฮ่ว – วัดชิงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – วัดสิงเทียนกง – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
Day 4 วัดกวนตู้ - ร้านสินค้าปลอดภาษี – MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน - กทม.
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 9 มิ.ย. 62 23,900
13 - 16 มิ.ย. 62 23,900
20 - 23 มิ.ย. 62 23,900
27 - 30 มิ.ย. 62 23,900
11 - 14 ก.ค. 62 23,900
18 - 21 ก.ค. 62 23,900
25 - 28 ก.ค. 62 23,900
1 - 4 ส.ค. 62 23,900
9 - 12 ส.ค. 62 23,900
15 - 18 ส.ค. 62 23,900
22 - 25 ส.ค. 62 23,900
12 - 15 ก.ย. 62 23,900
19 - 22 ก.ย. 62 23,900
26 - 29 ก.ย. 62 23,900
3 - 6 ต.ค. 62 23,900
17 - 20 ต.ค. 62 23,900
24 - 27 ต.ค. 62 23,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเกาสง – โรงแรม
Day 2 เกาสง - ร้านพายสับปะรด - เจดีย์มังกรเสือ - วัดฉือจี้ - วัดฝอกวงซัน - หนานโถว
Day 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา +วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา - ไทเป – ซีเหมินติง
Day 4 ไทเป - วัดหลงซาน - วัดสิงเทียนกง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 9 มิ.ย. 62 24,900
13 - 16 มิ.ย. 62 24,900
20 - 23 มิ.ย. 62 24,900
27 - 30 มิ.ย. 62 24,900
11 - 14 ก.ค. 62 24,900
18 - 21 ก.ค. 62 24,900
25 - 28 ก.ค. 62 24,900
1 - 4 ส.ค. 62 24,900
9 - 12 ส.ค. 62 25,900
15 - 18 ส.ค. 62 24,900
22 - 25 ส.ค. 62 24,900
12 - 15 ก.ย. 62 24,900
19 - 22 ก.ย. 62 24,900
26 - 29 ก.ย. 62 24,900
3 - 6 ต.ค. 62 24,900
17 - 20 ต.ค. 62 24,900
24 - 27 ต.ค. 62 24,900
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน - หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 3 ไทจง – ไทเป – เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
Day 4 ไทเป – นั่งรถไฟด่วน -> ฮัวเหลียน -> อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ– ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน -> ไทเป – อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
Day 5 พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 30 มิ.ย. 62 25,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน - น้ำตกสือเฟิน – เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
Day 2 ไทเป – ร้านOH CAFÉ แชมป์คั่วกาแฟของโลก – สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน -D.I.Y.เค้กพายสับปะรด – แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ STREET FOOD ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -***พิเศษ ลิ้มรสอาหารมิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน
Day 3 ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กทม.
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 9 มิ.ย. 62 26,900
14 - 16 มิ.ย. 62 26,900
21 - 23 มิ.ย. 62 26,900
28 - 30 มิ.ย. 62 26,900
12 - 14 ก.ค. 62 26,900
19 - 21 ก.ค. 62 26,900
26 - 28 ก.ค. 62 26,900
2 - 4 ส.ค. 62 26,900
10 - 12 ส.ค. 62 26,900
16 - 18 ส.ค. 62 26,900
23 - 25 ส.ค. 62 26,900
13 - 15 ก.ย. 62 26,900
20 - 22 ก.ย. 62 26,900
27 - 29 ก.ย. 62 26,900
4 - 6 ต.ค. 62 26,900
18 - 20 ต.ค. 62 26,900
25 - 27 ต.ค. 62 26,900
Day 1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) –ไทเป – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
Day 2 ไทเป-พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน-สวนพฤกษศาสตร์-พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว-พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว- ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่
Day 3 ไทเป – ชมทำเนียบประธานาธิบดี –ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม - ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ - ร้านสินค้าปลอดภาษี
Day 4 ไทเป – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สนามบินนานาชาติเถาหยวน-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 10 มิ.ย. 62 27,900
13 - 16 มิ.ย. 62 27,900
22 - 25 มิ.ย. 62 27,900
4 - 7 ก.ค. 62 27,900
13 - 16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา 28,900
26 - 29 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28,900
1 - 4 ส.ค. 62 27,900
8 - 11 ส.ค. 62 27,900
24 - 27 ส.ค. 62 27,900
6 - 9 ก.ย. 62 27,900
21 - 24 ก.ย. 62 27,900
11 - 14 ต.ค. 62 28,900
18 - 21 ต.ค. 62 27,900
26 - 29 ต.ค. 62 27,900
Day 1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก –ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน(เหยียนหวน) Guest House ระดับมิชลินสตาร์ 2 ดาว
Day 2 ไทเป – พิพิธภัณท์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89)– ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน(ซุปกระดูกหมู) Din Tai Fung ระดับมิชลินสตาร์ 1 ดาว - Palais De Chine ระดับมิชลินสตาร์ 3ดาว
Day 3 ไทเป – ร้านค้าปลอดภาษี – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 9 มิ.ย. 62 50,900
14 - 16 มิ.ย. 62 50,900
21 - 23 มิ.ย. 62 50,900
28 - 30 มิ.ย. 62 50,900
12 - 14 ก.ค. 62 50,900
19 - 21 ก.ค. 62 50,900
26 - 28 ก.ค. 62 50,900
2 - 4 ส.ค. 62 50,900
10 - 12 ส.ค. 62 50,900
16 - 18 ส.ค. 62 50,900
23 - 25 ส.ค. 62 50,900
13 - 15 ก.ย. 62 50,900
20 - 22 ก.ย. 62 50,900
27 - 29 ก.ย. 62 50,900
4 - 6 ต.ค. 62 50,900
18 - 20 ต.ค. 62 50,900
25 - 27 ต.ค. 62 50,900
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้
Day 3 เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ● ตลาดปลาไทเป
Day 5 ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ● ศูนย์เครื่องสำองค์ ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติง
Day 6 ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 10 มิ.ย. 62 16,900
19 - 24 มิ.ย. 62 17,900
3 - 8 ก.ค. 62 17,900
10 - 15 ก.ค. 62 17,900
24 - 29 ก.ค. 62 18,900
31 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 16,900
7 - 12 ส.ค. 62 18,900
14 - 19 ส.ค. 62 17,900
28 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 17,900
11 - 16 ก.ย. 62 17,900
25 - 30 ก.ย. 62 16,900
2 - 7 ต.ค. 62 17,900
9 - 14 ต.ค. 62 17,900
16 - 21 ต.ค. 62 17,900
23 - 28 ต.ค. 62 17,900

GDAZTPE46 T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N TG

4 วัน 3 คืน

1 - 25 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 19,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
Day 2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
Day 3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 4 มิ.ย. 62 19,999
15 - 18 มิ.ย. 62 19,999
22 - 25 มิ.ย. 62 19,999

GDAZTPE47 T-DED GRAND TAIWAN 5D4N TG

5 วัน 4 คืน

5 - 30 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 23,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
Day 2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
Day 3 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ
Day 4 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 5 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 9 มิ.ย. 62 23,999
12 - 16 มิ.ย. 62 23,999
26 - 30 มิ.ย. 62 23,999