หน้าแรก > พม่า

Day 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง
Day 2 ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 6 เม.ย. 63 8,900
19 - 20 เม.ย. 63 7,900
26 - 27 เม.ย. 63 7,900
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน
Day 2 พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 3 เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์คาบาเอ – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 3 เม.ย. 63 10,999
2 - 4 เม.ย. 63 10,999
22 - 24 เม.ย. 63 10,999
23 - 25 เม.ย. 63 10,999
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 10,999
7 - 9 พ.ค. 63 10,999
14 - 16 พ.ค. 63 10,999
21 - 23 พ.ค. 63 8,999
28 - 30 พ.ค. 63 8,999
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
Day 2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
Day 3 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 26 เม.ย. 63 12,999
4 - 6 พ.ค. 63 14,999
8 - 10 พ.ค. 63 12,999
15 - 17 พ.ค. 63 12,999
12 - 14 มิ.ย. 63 11,999
19 - 21 มิ.ย. 63 12,999
26 - 28 มิ.ย. 63 12,999
4 - 6 ก.ค. 63 14,999
10 - 12 ก.ค. 63 11,999
17 - 19 ก.ค. 63 12,999
24 - 26 ก.ค. 63 12,999
31 ก.ค. - 2 ส.ค. 63 12,999
7 - 9 ส.ค. 63 12,999
14 - 16 ส.ค. 63 12,999
21 - 23 ส.ค. 63 12,999
28 - 30 ส.ค. 63 12,999
4 - 6 ก.ย. 63 12,999
11 - 13 ก.ย. 63 12,999
18 - 20 ก.ย. 63 12,999
25 - 27 ก.ย. 63 12,999
2 - 4 ต.ค. 63 13,999
9 - 11 ต.ค. 63 13,999
16 - 18 ต.ค. 63 13,999
23 - 25 ต.ค. 63 15,999
30 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 13,999
6 - 8 พ.ย. 63 13,999
13 - 15 พ.ย. 63 13,999
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
Day 2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
Day 3 พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม
Day 4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 26 เม.ย. 63 14,999
24 - 27 เม.ย. 63 14,999
30 เม.ย. - 3 พ.ค. 63 16,999
7 - 10 พ.ค. 63 14,999
14 - 17 พ.ค. 63 14,999
21 - 24 พ.ค. 63 14,999
28 - 31 พ.ค. 63 14,999
29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 63 14,999
5 - 8 มิ.ย. 63 12,999
12 - 15 มิ.ย. 63 13,999
19 - 22 มิ.ย. 63 13,999
26 - 29 มิ.ย. 63 14,999
3 - 6 ก.ค. 63 16,999
9 - 12 ก.ค. 63 12,999
17 - 20 ก.ค. 63 13,999
23 - 26 ก.ค. 63 13,999
31 ก.ค. - 3 ส.ค. 63 13,999
21 - 24 ส.ค. 63 14,999
4 - 7 ก.ย. 63 14,999
18 - 21 ก.ย. 63 14,999
25 - 28 ก.ย. 63 14,999
8 - 11 ต.ค. 63 15,999
9 - 12 ต.ค. 63 15,999
15 - 18 ต.ค. 63 15,999
16 - 19 ต.ค. 63 15,999
23 - 26 ต.ค. 63 16,999
29 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 15,999
30 ต.ค. - 2 พ.ย. 63 15,999
5 - 8 พ.ย. 63 15,999
6 - 9 พ.ย. 63 15,999
12 - 15 พ.ย. 63 15,999
13 - 16 พ.ย. 63 15,999