หน้าแรก > พม่า

Day 1 กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ– ตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 23 พ.ค. 62 4,999
30 - 30 พ.ค. 62 4,999
6 - 6 มิ.ย. 62 4,999
13 - 13 มิ.ย. 62 4,999
20 - 20 มิ.ย. 62 4,999
27 - 27 มิ.ย. 62 4,999
Day 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
Day 2 พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ -อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง
Day 3 มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 27 พ.ค. 62 10,900
8 - 10 มิ.ย. 62 11,900
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 11,900
6 - 8 ก.ค. 62 11,900
20 - 22 ก.ค. 62 12,900
3 - 5 ส.ค. 62 12,900
16 - 18 ส.ค. 62 11,900
23 - 25 ส.ค. 62 12,900
30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 12,900
6 - 8 ก.ย. 62 12,900
20 - 22 ก.ย. 62 12,900
Day 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
Day 2 พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 3 ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 26 พ.ค. 62 11,900
25 - 27 พ.ค. 62 11,900
1 - 3 มิ.ย. 62 11,900
7 - 9 มิ.ย. 62 12,900
14 - 16 มิ.ย. 62 12,900
21 - 23 มิ.ย. 62 11,900
28 - 30 มิ.ย. 62 12,900
5 - 7 ก.ค. 62 11,900
12 - 14 ก.ค. 62 12,900
19 - 21 ก.ค. 62 12,900
26 - 28 ก.ค. 62 13,900
2 - 4 ส.ค. 62 11,900
3 - 5 ส.ค. 62 11,900
9 - 11 ส.ค. 62 13,900
10 - 12 ส.ค. 62 14,900
16 - 18 ส.ค. 62 11,900
23 - 25 ส.ค. 62 11,900
30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 12,900
Day 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง–เจดีย์โบตาทาวน์–เทพทันใจ–พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 2 ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
Day 3 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 26 พ.ค. 62 11,900
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 11,900
Day 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
Day 2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง
Day 3 ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 12,900
7 - 9 มิ.ย. 62 10,900
14 - 16 มิ.ย. 62 10,900
21 - 23 มิ.ย. 62 11,900
28 - 30 มิ.ย. 62 11,900
5 - 7 ก.ค. 62 11,900
6 - 8 ก.ค. 62 11,900
12 - 14 ก.ค. 62 11,900
13 - 15 ก.ค. 62 11,900
19 - 21 ก.ค. 62 11,900
20 - 22 ก.ค. 62 11,900
26 - 28 ก.ค. 62 12,900
27 - 29 ก.ค. 62 12,900
2 - 4 ส.ค. 62 11,900
9 - 11 ส.ค. 62 12,900
10 - 12 ส.ค. 62 14,900
17 - 19 ส.ค. 62 11,900
24 - 26 ส.ค. 62 11,900
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 11,900
7 - 9 ก.ย. 62 11,900
14 - 16 ก.ย. 62 11,900
21 - 23 ก.ย. 62 11,900
28 - 30 ก.ย. 62 11,900
Day 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
Day 2 พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล- วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
Day 3 มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
Day 4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 27 พ.ค. 62 13,900
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 13,900
14 - 17 มิ.ย. 62 13,900
21 - 24 มิ.ย. 62 12,900
5 - 8 ก.ค. 62 13,900
12 - 15 ก.ค. 62 13,900
13 - 16 ก.ค. 62 15,900
26 - 29 ก.ค. 62 15,900
9 - 12 ส.ค. 62 15,900
23 - 26 ส.ค. 62 13,900
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 12,900
6 - 9 ก.ย. 62 13,900
20 - 23 ก.ย. 62 12,900
27 - 30 ก.ย. 62 13,900
Day 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
Day 2 มัณฑะเลย์ - พุกาม- วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา- วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
Day 3 พุกาม- มัณฑะเลย์ – เที่ยวเมืองมิงกุน – หมู่บ้านมิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ล่องแม่น้ำอิระวดี - ระฆังมิงกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
Day 4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดมหากันดายงค์-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 - 17 มิ.ย. 62 17,900
21 - 24 มิ.ย. 62 17,900
5 - 8 ก.ค. 62 17,900
12 - 15 ก.ค. 62 17,900
13 - 16 ก.ค. 62 19,900
26 - 29 ก.ค. 62 19,900
9 - 12 ส.ค. 62 19,900
23 - 26 ส.ค. 62 17,900
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 17,900
6 - 9 ก.ย. 62 17,900
20 - 23 ก.ย. 62 17,900
27 - 30 ก.ย. 62 17,900