หน้าแรก > มองโกเลีย

Day 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) (17.55-22.00)
Day 2 เฉิงตุ(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) – เออร์ดอส(สนามบิน เออร์ดอส เออร์จิน โฮโร)(12.30-14.50) – สุสานเจงกิสข่าน
Day 3 เมืองเปาโถว – เนินทรายเสียงซาวาน – เมืองเปาโถว
Day 4 เปาโถว – อารามอู่ตังเจา – วัดเหม่ยไต้เจา – ทุ่งหญ้าซีล่ามู่เหริน
Day 5 กิจกรรมพื้นบ้านมองโกล – โฮฮอต – ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม –โฮฮอต(สนามบินโฮฮอตไป๋ถ่า) - เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) (19.40-22.25)
Day 6 ถนนคนเดินจิงหลี่ – เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(14.30-16.35)
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 17 มิ.ย. 62 31,900