หน้าแรก > จีน

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นครฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง
Day 2 เมืองอู่หลง – ถ้ำฝูหยง(รวมกระเช้าขึ้น)– อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมลิฟท์แก้ว+รถแบตเตอรี่)– ระเบียงแก้วอู่หลง–โชว์ความประทับใจอู่หลง
Day 3 เมืองอู่หลง – นครฉงชิ่ง – หงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย –ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
Day 4 ฉงชิ่ง – เมืองต้าจู๋ – เมืองโบราณชางโจว – ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (รวมรถแบตเตอรี่) – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
Day 5 พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก) – สนามบินฉงชิ่ง -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 10 ธ.ค. 62 26,900
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นครเฉิงตู
Day 2 เฉิงตู – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – จิ่วจ้ายโกว
Day 3 จิ่วจ้ายโกว(เต็มวัน) รวมรถเวียนในอุทยาน-โชว์ทิเบต
Day 4 จิ่วจ้ายโกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉิงตู
Day 5 เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ถนนคนเดินซุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
Day 6 เฉิงตู – ถนนโบราณจิ่นหลี่ – ศาลเจ้าสามก๊ก – สนามบิน
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 10 ธ.ค. 62 27,500
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฉงชิ่ง – อู่หลง
Day 2 อู่หลง – อุทยานหลุมบ่อฟ้า – ถ้ำฝูหยงต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
Day 3 ฉงชิ่ง – เมืองตูเจียงเอี้ยน – เขื่อนตูเจียงเอี้ยน – เม่าเสี้ยน
Day 4 เม่าเสี้ยน – อุทยานหวงหลง (รวมรถกระเช้า) – จิ่วจ้ายโกว
Day 5 จิ่วจ้ายโกว(เต็มวัน) รวมรถเวียนในอุทยาน-โชว์ทิเบต
Day 6 จิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบเต๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – เฉิงตู
Day 7 เฉิงตู – วังแพะเขียว –ถนนโบราณจิ๋งหลี่ – โชว์อลังการ TOP SHOW OF SI CHUAN
Day 8 เฉิงตู – วัดเจาเจี๋ย - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 11 ธ.ค. 62 35,900

GDCN5 Shanghai Disneyland 5 วัน 3 คืน MU

5 วัน 3 คืน

18 - 22 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 36,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – ขึ้นตึกศูนย์การเงินโลกเซี่ยงไฮ้ – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง
Day 3 ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (อิสระอาหารเที่ยง และ ค่ำ)
Day 4 วัดหลงหัว – ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว – เมืองโบราณชีเป่า
Day 5 ย่านซินเทียนตี้ – ตลาดเถาเป่า – สนามบิน
วันเวลาเดินทาง ราคา
18 - 22 ธ.ค. 62 36,900
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ เฉิงตู – เมืองเม่าเสี้ยน
Day 2 เม่าเสี้ยน – ชิมชา – อุทยานแห่งชาติหวงหลง(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – จิ่วจ้ายโกว
Day 3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโจว(รวมรถเหมาในอุทยาน) – ชมโชว์ธิเบต
Day 4 จิ่วจ้ายโกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉิงตู
Day 5 เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง) – เมืองเล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
Day 6 ง้อไบ๊ – ยอดเขาจินติ่ง – พระโพธิสัตว์ผู่เสียน10หน้าทรงช้าง – วัดหัวจ้าง – ง้อไบ๊
Day 7 ง้อไบ๊ – เฉิงตู – วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก(ที่นั่งระดับA)
Day 8 ร้านหยก – ศาลเจ้าสามก๊ก – เมนูพิเศษ(สมุนไพรจีน) – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 11 ธ.ค. 62 38,900
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 นครอูหลู่มู่ฉี – ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมล่องเรือ, รถแบตเตอรี่, รถรับส่ง)– ตลาดต้าปาจ๋า – ระบำซินเจียง ณ โรงละครต้าปาจ๋า
Day 3 ถูหลู่ฟัน – คานเอ๋อร์จิ่ง – เจดีย์ซูกง – เยี่ยมชมบ้านของชนเผ่าอุยกูร์ – ภูเขาเปลวไฟ(รวมค่าเข้าชม) – เมืองโบราณเกาชัง (รวมรถแบตเตอรี่)
Day 4 รถไฟหัวจรวดสู่เมืองตุนหวง – เนินทรายหมิงซาซาน(รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ากันทราย,รวมขี่อูฐ) – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว – ตลาดกลางคืนซาโจว
Day 5 ถ้ำผาม่อเกาคู (มรดกโลก) – เมืองจิ่วฉวน
Day 6 จิ่วฉวน – เจียยี่กวย - ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) จางเย่ – เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย
Day 7 นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองหลานโจว – สะพานเหล็กจงซาน – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง
Day 8 เขื่อนหลิวเจียเสีย – ล่องเรือชมแม่น้ำเหลือง(หวงเหอ) – วัดปิ่งหลิงซื่อ – นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองซีอาน
Day 9 สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองโบราณซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถัง
Day 10 พิพิธภัณฑ์ซีอาน – ตลาดมุสลิม - ท่าอากาศยานซีอาน – เมืองกวางเจา – กรุงเทพฯ
Day 11 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 11 ธ.ค. 62 59,900
Day 1 กรุงเทพฯ-อู่อี๋ซาน
Day 2 อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน-เขาเทียนโหยวฟง-ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี-ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง–ผ่านชม วังอู่อี่-ร้านยาจีนถงเหยินถัง-ร้านยางพารา
Day 3 แปลงไร่ชาต้าหงเผา-วัดเทียนซิงหย่งเล่อ-เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า)-ร้านหยก
Day 4 ร้านใบชา-อู่อี๋ซาน-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 10 ธ.ค. 62 10,999
14 - 17 ธ.ค. 62 9,999
21 - 24 ธ.ค. 62 9,999
28 - 31 ธ.ค. 62 11,999

GDCN01 Chongqing เที่ยว 2 มณฑล 2 มรดกโลก 6D5N FD

6 วัน 5 คืน

4 - 25 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 17,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – ชื่อสุ่ย – น้ำตก 4 คูหา – เมืองโบราณปิ่งอัน
Day 2 น้ำตกชื่อสุ่ย (สายรุ้ง) – เมืองถู่เฉิง
Day 3 เมืองโบราณเหมาไถ – พิพิธภัณฑ์เหมาไถ – ฉงชิ่ง
Day 4 ฉงชิ่ง – อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่ – สะพานแก้วสวรรค์)
Day 5 อู่หลง – ภูเขานางฟ้า – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจี้ยฟางเป่ย
Day 6 ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 9 ธ.ค. 62 17,999
6 - 11 ธ.ค. 62 17,999
11 - 16 ธ.ค. 62 17,999
18 - 23 ธ.ค. 62 17,999
20 - 25 ธ.ค. 62 17,999
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 ดอนเมือง-เสิ่นหยาง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิน-ร้านขายเสื้อกันหนาว-ถนนจงเอียง-โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย-เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
Day 3 ลานสกียาบูลี่-หมู่บ้านหิมะ-ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจีย
Day 4 DREAM HOME(รวมค่าเข้า)-ฮาร์บิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมือง
Day 5 ฮาร์บิน-เกาะพระอาทิตย์(รวมรถ)-D.I.Y.แกะสลักน้ำแข็ง-รถไฟความเร็วสูง-เสิ่นหยาง
Day 6 เสิ่นหยาง-ดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 30 ธ.ค. 62 29,899
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 31,899
1 - 6 ม.ค. 63 29,899
8 - 13 ม.ค. 63 27,899
10 - 15 ม.ค. 63 27,899
15 - 20 ม.ค. 63 27,899
5 - 10 ก.พ. 63 28,899
7 - 12 ก.พ. 63 28,899
12 - 17 ก.พ. 63 27,899
14 - 19 ก.พ. 63 27,899
19 - 24 ก.พ. 63 27,899
21 - 26 ก.พ. 63 26,899

GDSHWECKG9 Chongqing 5D4N WE

5 วัน 4 คืน

28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63


เริ่มต้น 29,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 10.25-14.50 หรือ11.05-15.15)-อู่หลง
Day 2 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก
Day 3 อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-อิสระ ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
Day 4 ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
Day 5 อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ (WE685 : 15.50-18.10 หรือ 16.15-18.35 )
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 29,999
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 29,999

GDCN08 China Silk Road 6D5N FD

6 วัน 5 คืน

4 - 25 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 30,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – เมืองโบราณฉือชีโข่ว – หลานโจว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
Day 2 เขื่อนหลิวเจียเสีย + ล่องเรือ – วัดปิ่งหลิงซื่อ – อู๋เว่ย
Day 3 สุสานเล่ยไท่ฮั่น – วัดขงจื้อ – จางเย่
Day 4 ภูเขาสายรุ้ง (รวมรถอุทยาน) – วัดจางเย่ – หลานโจว (รถไฟความเร็วสูง)
Day 5 หลานโจว – ฉงชิ่ง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – สวนเอ๋อหลิง – ช้อปิ้งถนนเจี่ยฟ่างเป่ย
Day 6 ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 9 ธ.ค. 62 30,900
6 - 11 ธ.ค. 62 30,900
11 - 16 ธ.ค. 62 30,900
18 - 23 ธ.ค. 62 30,900
20 - 25 ธ.ค. 62 30,900
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ-เทียนสิน-สวนจิ้งหยวน-ถนนอู่ต้าเต้า-สนามบินเทียนสิน-ฮาร์บิน
Day 3 ลานสกี YABULI (รวมค่าเข้า)-นั่งม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบเช้า
Day 4 YABULI - หมู่บ้านหิมะ(THE CHINA SNOW TOWN) - DREAM HOME (รวมค่าเข้า) - ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย(XUE YUN JIE)
Day 5 เขาแกะหญ้า (YANG CAOSHAN) - ฮาร์บิน - เทศกาล “ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย” (Harbin 2020 International Ice and Snow Festival)
Day 6 โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก)-ถนนจงเอียง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-โชว์ว่ายน้ำแข็ง-เกาะพระอาทิตย์
Day 7 สนามบินฮาร์บิน-เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-ถนนสไตล์อิตาลี-วิวแม่น้ำไห่เหอ-ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 39,999