หน้าแรก > กัมพูชา

Day 1 กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
Day 2 นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 9,999
7 - 9 มิ.ย. 62 9,999
21 - 23 มิ.ย. 62 9,999
5 - 7 ก.ค. 62 9,999
12 - 14 ก.ค. 62 10,900
26 - 28 ก.ค. 62 10,900
9 - 11 ส.ค. 62 10,900
10 - 12 ส.ค. 62 10,900
Day 1 กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน – ตลาดชาทะไม
Day 2 พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรา
Day 3 นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 27 พ.ค. 62 12,900
8 - 10 มิ.ย. 62 12,900
22 - 24 มิ.ย. 62 12,900
6 - 8 ก.ค. 62 13,900
20 - 22 ก.ค. 62 12,900
27 - 29 ก.ค. 62 14,900
10 - 12 ส.ค. 62 14,900