Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน- ซีเหมินติง
Day 2 ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว – วัดต้าหลงตงเป่าอัน – วัดขงจื้อ – วัดเทียนโฮ่ว – วัดชิงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – วัดสิงเทียนกง – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
Day 4 วัดกวนตู้ - ร้านสินค้าปลอดภาษี – MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน - กทม.
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 4 ส.ค. 62 23,900
23 - 26 ส.ค. 62 23,900
20 - 23 ก.ย. 62 23,900
27 - 30 ก.ย. 62 23,900
12 - 15 ต.ค. 62 23,900
25 - 28 ต.ค. 62 23,900
8 - 11 พ.ย. 62 23,900
12 - 15 ธ.ค. 62 23,900
20 - 23 ธ.ค. 62 23,900
7 - 10 ก.พ. 63 23,900
14 - 17 ก.พ. 63 23,900
21 - 24 ก.พ. 63 23,900
3 - 6 มี.ค. 63 23,900
5 - 8 มี.ค. 63 23,900
13 - 16 มี.ค. 63 23,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเกาสง – โรงแรม
Day 2 เกาสง - ร้านพายสับปะรด - เจดีย์มังกรเสือ - วัดฉือจี้ - วัดฝอกวงซัน - หนานโถว
Day 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา +วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา - ไทเป – ซีเหมินติง
Day 4 ไทเป - วัดหลงซาน - วัดสิงเทียนกง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 4 ส.ค. 62 24,900
15 - 18 ส.ค. 62 24,900
22 - 25 ส.ค. 62 24,900
12 - 15 ก.ย. 62 24,900
19 - 22 ก.ย. 62 24,900
26 - 29 ก.ย. 62 24,900
3 - 6 ต.ค. 62 24,900
17 - 20 ต.ค. 62 24,900
24 - 27 ต.ค. 62 24,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
Day 2 อุทยานอาหลี่ซัน(1) – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเสวียนกวง – วัดเหวินอู่ – เมืองไทจง
Day 3 หมู่บ้านสายรุ้ง – เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium Power – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – นั่งรถไฟ TRA สู่เมืองฮัวเหลียน
Day 4 อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ(2) – นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองไทเป –ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – DUTY FEE – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
Day 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว(3) – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 12 ส.ค. 62 25,900
20 - 24 ส.ค. 62 26,900
16 - 20 ก.ย. 62 26,900
24 - 28 ก.ย. 62 26,900
10 - 14 ต.ค. 62 27,900
19 - 23 ต.ค. 62 27,900
27 - 31 ต.ค. 62 26,900
11 - 15 พ.ย. 62 26,900
22 - 26 พ.ย. 62 26,900
24 - 28 พ.ย. 62 26,900
6 - 10 ธ.ค. 62 27,900
15 - 19 ธ.ค. 62 26,900
16 - 20 ธ.ค. 62 26,900
17 - 21 ธ.ค. 62 26,900
19 - 23 ม.ค. 63 26,900
26 - 30 ม.ค. 63 26,900
10 - 14 ก.พ. 63 26,900
16 - 20 ก.พ. 63 26,900
23 - 27 ก.พ. 63 26,900
2 - 6 มี.ค. 63 26,900
8 - 12 มี.ค. 63 26,900
14 - 18 มี.ค. 63 27,900
21 - 25 มี.ค. 63 27,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเกาสง – โรงแรม
Day 2 เกาสง - ร้านพายสับปะรด – วัดโฝวกวงซัน – สนามบินเกาสง – บินภายในเกาสง เกาะจินเหมิน – ตึกจวี่กวง – ร้านขนมน้ำตาลฆ้อง – ห้องน้ำชา 831
Day 3 อุโมงค์ไจ่ซาน – พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823–ร้านสมุนไพรอี้เถียวเกิง–ร้านเส้นหมี่จินเหมิน บินภายในจากเกาะจินเหมินสู่เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง
Day 4 เกาสง –เจดีย์มังกรเสือ – สนามบินเกาสง – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 23 ส.ค. 62 25,900
3 - 6 ก.ย. 62 25,900
17 - 20 ก.ย. 62 25,900
1 - 4 ต.ค. 62 25,900
15 - 18 ต.ค. 62 25,900
5 - 8 พ.ย. 62 25,900
19 - 22 พ.ย. 62 25,900
10 - 13 ธ.ค. 62 25,900
14 - 17 ธ.ค. 62 25,900
17 - 20 ธ.ค. 62 25,900
11 - 14 ก.พ. 63 25,900
18 - 21 ก.พ. 63 25,900
3 - 6 มี.ค. 63 25,900
17 - 20 มี.ค. 63 25,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน - น้ำตกสือเฟิน – เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
Day 2 ไทเป – ร้านOH CAFÉ แชมป์คั่วกาแฟของโลก – สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน -D.I.Y.เค้กพายสับปะรด – แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ STREET FOOD ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -***พิเศษ ลิ้มรสอาหารมิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน
Day 3 ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กทม.
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 4 ส.ค. 62 26,900
23 - 25 ส.ค. 62 26,900
20 - 22 ก.ย. 62 26,900
27 - 29 ก.ย. 62 26,900
4 - 6 ต.ค. 62 26,900
18 - 20 ต.ค. 62 26,900
25 - 27 ต.ค. 62 26,900
12 - 14 พ.ย. 62 26,900
26 - 28 พ.ย. 62 26,900
10 - 12 ธ.ค. 62 26,900
17 - 19 ธ.ค. 62 26,900
4 - 6 ก.พ. 63 26,900
18 - 20 ก.พ. 63 26,900
10 - 12 มี.ค. 63 26,900
18 - 20 มี.ค. 63 26,900
25 - 27 มี.ค. 63 26,900
Day 1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) –ไทเป – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
Day 2 ไทเป-พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน-สวนพฤกษศาสตร์-พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว-พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว- ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่
Day 3 ไทเป – ชมทำเนียบประธานาธิบดี –ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม - ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ - ร้านสินค้าปลอดภาษี
Day 4 ไทเป – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สนามบินนานาชาติเถาหยวน-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 4 ส.ค. 62 27,900
23 - 26 ส.ค. 62 27,900
20 - 23 ก.ย. 62 27,900
27 - 30 ก.ย. 62 27,900
12 - 15 ต.ค. 62 27,900
25 - 28 ต.ค. 62 27,900
8 - 11 พ.ย. 62 27,900
12 - 15 ธ.ค. 62 27,900
20 - 23 ธ.ค. 62 27,900
7 - 10 ก.พ. 63 27,900
14 - 17 ก.พ. 63 27,900
21 - 24 ก.พ. 63 27,900
3 - 6 มี.ค. 63 27,900
5 - 8 มี.ค. 63 27,900
13 - 16 มี.ค. 63 27,900
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
Day 2 อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชา – เดินทางไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง
Day 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –นั่งกระเช้า – หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – Countdown 2020 ในไทจง
Day 4 เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
Day 5 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ร้านสร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม – ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 38,800
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย
Day 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –นั่งกระเช้า – หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า – เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้
Day 3 อาหลี่ซัน – ชิมชา – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจี้ยอี้
Day 4 เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง – Countdown 2020
Day 5 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ร้านสร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม – ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 39,800
Day 1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก –ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน(เหยียนหวน) Guest House ระดับมิชลินสตาร์ 2 ดาว
Day 2 ไทเป – พิพิธภัณท์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89)– ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน(ซุปกระดูกหมู) Din Tai Fung ระดับมิชลินสตาร์ 1 ดาว - Palais De Chine ระดับมิชลินสตาร์ 3ดาว
Day 3 ไทเป – ร้านค้าปลอดภาษี – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 4 ส.ค. 62 50,900
23 - 25 ส.ค. 62 50,900
20 - 22 ก.ย. 62 50,900
27 - 29 ก.ย. 62 50,900
4 - 6 ต.ค. 62 50,900
18 - 20 ต.ค. 62 50,900
25 - 27 ต.ค. 62 50,900
12 - 14 พ.ย. 62 50,900
26 - 28 พ.ย. 62 50,900
10 - 12 ธ.ค. 62 50,900
17 - 19 ธ.ค. 62 50,900
4 - 6 ก.พ. 63 50,900
18 - 20 ก.พ. 63 50,900
10 - 12 มี.ค. 63 50,900
18 - 20 มี.ค. 63 50,900
25 - 27 มี.ค. 63 50,900

CNSL1 เส้นทางสายไหม ทัวร์ดีมีระดับ 11D9N CZ

11 วัน 9 คืน

21 ต.ค. - 11 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 59,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 นครอูหลู่มู่ฉี – ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมล่องเรือ, รถแบตเตอรี่, รถรับส่ง)– ตลาดต้าปาจ๋า – ระบำซินเจียง ณ โรงละครต้าปาจ๋า
Day 3 ถูหลู่ฟัน – คานเอ๋อร์จิ่ง – เจดีย์ซูกง – เยี่ยมชมบ้านของชนเผ่าอุยกูร์ – ภูเขาเปลวไฟ(รวมค่าเข้าชม) – เมืองโบราณเกาชัง (รวมรถแบตเตอรี่)
Day 4 รถไฟหัวจรวดสู่เมืองตุนหวง – เนินทรายหมิงซาซาน(รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ากันทราย,รวมขี่อูฐ) – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว – ตลาดกลางคืนซาโจว
Day 5 ถ้ำผาม่อเกาคู (มรดกโลก) – เมืองจิ่วฉวน
Day 6 จิ่วฉวน – เจียยี่กวย - ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) จางเย่ – เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย
Day 7 นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองหลานโจว – สะพานเหล็กจงซาน – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง
Day 8 เขื่อนหลิวเจียเสีย – ล่องเรือชมแม่น้ำเหลือง(หวงเหอ) – วัดปิ่งหลิงซื่อ – นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองซีอาน
Day 9 สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองโบราณซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถัง
Day 10 พิพิธภัณฑ์ซีอาน – ตลาดมุสลิม - ท่าอากาศยานซีอาน – เมืองกวางเจา – กรุงเทพฯ
Day 11 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 31 ต.ค. 62 62,900
1 - 11 ธ.ค. 62 59,900

GDJP1 Aomori ใบไม้เปลี่ยนสี Akita Yamakata 7D4N JL

7 วัน 4 คืน

11 ต.ค. - 7 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 63,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮาเนดะ – อาโอโมริ
Day 2 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอาโอโมริ - ตลาดปลาฟูรุคาวะ - พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ - พื้นที่ทางโบราณคดี ซานนาอิ มารุยาม่า - A Factory
Day 3 อาโอโมริ - ภูเขาฮักโกดะ - Inakadate Village - อากิตะ - พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ
Day 4 อากิตะ - ทะเลสาบทะซะวะ - เมืองคะคุโนะดาเตะ - Iyataka Shrine
Day 5 อากิตะ - ยามากาตะ - กินซันออนเซ็น - วัดยามาเดระ หรือ วัดริชชะกุจิ
Day 6 ยามากาตะ - สวนผลไม้โอโชคะจุ - อิออน เทนโด - กรุงเทพฯ
Day 7 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 17 ต.ค. 62 63,900
21 - 27 ต.ค. 62 63,900
1 - 7 ธ.ค. 62 66,900
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนิวชิโตเสะ – อาซาฮิกาว่า - อาบาชิริ
Day 3 ทะเลสาบอะบาชิริ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – อาซาฮิกาว่า พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก - โรงแรม
Day 4 อาซาฮิกาว่า - ซัปโปโร
Day 5 ซัปโปโร - โอตารุ - ซัปโปโร
Day 6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 11 ก.พ. 63 64,900

GDJP2 Hokkaido New Year 2020 6D4N TG

6 วัน 4 คืน

28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63


เริ่มต้น 65,500.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ
Day 2 ฮอกไกโด - สนามบินชิโตเสะ - ภูเขาไฟโชวะ - สถานีขึ้นกระเช้าอุสึ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ
Day 3 โนโบริเบะสึ - หมู่บ้านนินจา - จิโกะกุดานิ - ซัปโปโร
Day 4 คิโรโระ สกีรีสอร์ท (อิสระกิจกรรม) - ซัปโปโร - หอนาฬิกา - ที่ทำการรัฐบาลเก่า - ศาลเจ้าฮอกไกโด
Day 5 ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - รอยซ์ช็อกโกแลตเวิลด์ - ห้างดิวตี้ฟรี JOYONE
Day 6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 วันปีใหม่ 65,500