หน้าแรก > ไต้หวัน

FT1 Taiwan Tiger Fighter

4 วัน 3 คืน

20 เม.ย. - 15 ต.ค. 61


เริ่มต้น 13,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ ---> ไต้หวัน – เถาหยวน
Day 2 เถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา – ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 3 ไทจง–ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว -- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
Day 4 GERMANIUM POWER - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ – ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี - สนามบินเถาหยวน ---> กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 23 เม.ย. 61 14,555
1 - 4 มิ.ย. 61 13,999
21 - 24 มิ.ย. 61 13,999
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 13,999
5 - 8 ก.ค. 61 13,999
13 - 16 ก.ค. 61 13,999
19 - 22 ก.ค. 61 13,999
2 - 5 ส.ค. 61 13,999
16 - 19 ส.ค. 61 13,999
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 13,999
14 - 17 ก.ย. 61 13,999
21 - 24 ก.ย. 61 13,999
5 - 8 ต.ค. 61 13,999
12 - 15 ต.ค. 61 13,999

GTO-1 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์

4 วัน 3 คืน

20 เม.ย. - 15 ต.ค. 61


เริ่มต้น 17,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ - ไต้หวัน – เถาหยวน
Day 2 เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านชา –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 3 ไทจง–ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่
Day 4 GERMANIUM POWER -- พิพิธภัณฑ์กู้กง -- สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 23 เม.ย. 61 18,900
1 - 4 มิ.ย. 61 18,900
21 - 24 มิ.ย. 61 17,900
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 17,900
5 - 8 ก.ค. 61 17,900
13 - 16 ก.ค. 61 18,900
19 - 22 ก.ค. 61 17,900
2 - 5 ส.ค. 61 17,900
16 - 19 ส.ค. 61 17,900
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 17,900
14 - 17 ก.ย. 61 18,900
21 - 24 ก.ย. 61 18,900
5 - 8 ต.ค. 61 18,900
12 - 15 ต.ค. 61 18,900

GT0-3 ไต้หวันตู้หูวว์ 4วัน 2คืน BR

4 วัน 2 คืน

3 - 16 พ.ค. 61


เริ่มต้น 18,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดจงไถฉานซื่อ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทจง – เถาหยวน – เขื่อนสือเหมิน – สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คที่ฉือหู – ไทเป – GERMANIUM SHOP – ซีเหมินติง
Day 4 เหย่หลิ่ว – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น 89 ) – MITSUI OUTLET –สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 6 พ.ค. 61 18,900
23 - 26 พ.ค. 61 18,900

GT0-9 TAIWAN EVA PRO ฝุดฝุด 4วัน3คืน BR

4 วัน 3 คืน

14 - 17 มิ.ย. 61


เริ่มต้น 18,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ไทเป
Day 2 ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เหย่หลิ่ว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – เถาหยวน – อาบน้ำแร่ส่วนตัว
Day 3 เถาหยวน หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา + วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินอู่ – ร้านชา - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 4 ไทจง – ไทเป – GERMANIUM POWER –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 - 17 มิ.ย. 61 18,900

GT0-8 TAIWAN CI PRO COOL COOL 4D3N CI

4 วัน 3 คืน

27 เม.ย. - 4 ส.ค. 61


เริ่มต้น 19,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน – อาบน้ำแร่
Day 2 เถาหยวน – หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ร้านชา – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ไทจง – ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทจง – ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
Day 4 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี - GERMANIUM POWER – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น89) – MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 - 30 เม.ย. 61 19,900
11 - 14 พ.ค. 61 19,900
19 - 22 พ.ค. 61 19,900
1 - 4 มิ.ย. 61 19,900
6 - 9 มิ.ย. 61 19,900
20 - 23 มิ.ย. 61 19,900
4 - 7 ก.ค. 61 19,900
18 - 21 ก.ค. 61 21,900
20 - 23 ก.ค. 61 21,900
1 - 4 ส.ค. 61 21,900

GT7 TAIWAN อารีซัน เบาเบา

5 วัน 3 คืน

24 มี.ค. - 29 มิ.ย. 61


เริ่มต้น 20,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
Day 4 ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – ดิวตี้ฟรี – ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 28 มี.ค. 61 20,900
9 - 13 เม.ย. 61 20,900
23 - 27 เม.ย. 61 20,900
9 - 13 พ.ค. 61 20,900
6 - 10 มิ.ย. 61 21,900
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61 21,900

GT5-5 TAIWAN ARISHAN กรุ้งกริ้ง

4 วัน 3 คืน

22 มี.ค. - 2 ก.ย. 61


เริ่มต้น 25,500.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ไต้หวัน – เจียอี้
Day 2 เจียอี้ – อุทยานอารีซัน (รวมนั่งรถไฟโบราณ) – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 เมืองไทจง – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถัมซำจั๋ง –ไทเป – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่
Day 4 พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 25 มี.ค. 61 27,900
26 - 29 พ.ค. 61 25,500
14 - 17 มิ.ย. 61 25,500
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 25,500
12 - 15 ก.ค. 61 25,500
26 - 29 ก.ค. 61 27,900
16 - 19 ส.ค. 61 27,900
23 - 26 ส.ค. 61 27,900
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 27,900

GT6 TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ

5 วัน 3 คืน

24 มี.ค. - 29 มิ.ย. 61


เริ่มต้น 25,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 3 ไทจง – ไทเป – เหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
Day 4 ไทเป – นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ– ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน - ไทเป – อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
Day 5 พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) –สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 28 มี.ค. 61 25,900
9 - 13 เม.ย. 61 25,900
23 - 27 เม.ย. 61 25,900
9 - 13 พ.ค. 61 25,900
6 - 10 มิ.ย. 61 26,500
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61 26,500

GDSK8 ไต้หวัน โอ้โห! 4D3N BR

4 วัน 3 คืน

14 - 17 เม.ย. 61


เริ่มต้น 27,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป
Day 2 ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เหย่หลิ่ว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – เถาหยวน – อาบน้ำแร่
Day 3 เถาหยวน หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา + วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินอู่ – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ไทจง – ไทเป – GERMANIUM POWER –ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 - 17 เม.ย. 61 27,900
Day 1 กรุงเทพฯ ---> ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ชิงจิ้ง
Day 2 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (ชมโชว์ตัดขนแกะ) ไทจง– หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทจง หนานโถว - วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง (พระถังซัมจั๋ง) – หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า(เล่นเครื่องเล่น+ชมโชว์+นั่งกระเช้าชมวิว) – ไทเป – อาบน้ำแร่
Day 4 พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน ---> กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 - 17 เม.ย. 61 สงกรานต์ 34,900
Day 1 กรุงเทพฯ -> เกาสง - ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
Day 2 EDA WORD (สวนสนุก+SHOPPING OUTLET MALL) –วัดฝอกวงซัน – เจดีย์มังกรเสือ–เจียอี้
Day 3 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน –ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
Day 4 ไทจง – หนานโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป– ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด–ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นจุดชมวิวชั้นที่ 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 GERMANIUM POWER - พิพิธภัณฑ์กู้กง - สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 17 เม.ย. 61 36,900

GDSK6 ไต้หวันฮาเฮ สงกรานต์ 5วัน 4คืน CI

5 วัน 4 คืน

12 - 16 เม.ย. 61


เริ่มต้น 37,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ ---> เถาหยวน – หนานโถว – หมู่บ้านปีศาจ – พักที่หมู่บ้านปีศาจ
Day 2 หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ง – วัดเหวินอู่ – เจี้ยอี้
Day 3 อุทยานอาหลี่ซัน (นั่งรถไฟโบราณ) – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ไทจง – ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน – TAIPEI FISH MARKET – อาบน้ำแร่
Day 5 GERMANIUM POWER - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ) – ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน ---> กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 16 เม.ย. 61 สงกรานต์ 37,900
Day 1 กรุงเทพฯ ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 2 ไทจง – หนานโถว – วัดจงไถ่ซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ – ไทเป
Day 3 ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK
Day 4 ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน ไทเป ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 –พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่
Day 5 เหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 15 เม.ย. 61 40,900
14 - 18 เม.ย. 61 40,900
Day 1 กรุงเทพฯ ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 2 ไทจง – หนานโถว – วัดจงไถ่ซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ – ไทเป
Day 3 ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK
Day 4 ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน ไทเป ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 –พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่
Day 5 เหย่หลิ่ว – จิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 17 เม.ย. 61 40,900
Day 1 กรุงเทพฯ ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 2 ไทจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวินอู่ - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า+นั่งกระเช้า – เจียอี้
Day 3 อุทยานแห่งชาติอารีซัน (สวนสนพันปี+นั่งรถไฟโบราณ) – เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
Day 4 วัดฝ๋อกวงซัน - หมู่บ้าน 10 กลอง+ชมโชว์ตีกลอง+ฝึกตีกลองแบบง่ายๆ - พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ฉีเหม่ย –นั่งรถไฟด่วน ไทเป – อาบน้ำแร่
Day 5 ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 - 18 เม.ย. 61 41,900

GDSK15 ไต้หวันปิ๊งปิ๊ง 7 วัน 6 คืน บิน TG

7 วัน 6 คืน

11 - 17 เม.ย. 61


เริ่มต้น 45,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน – ไทเป
Day 2 ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK
Day 3 ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน ไทเป - อุทยานเหย่หลิ่ว – ซีเหมินติง
Day 4 ไทเป – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ - วัดจงไถฉานซื่อ – ร้านชา – ชิงจิ้ง
Day 5 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (ชมโชว์ตัดขนแกะ) – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 6 ไทจง - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น 89 ) – อาบน้ำแร่
Day 7 GERMANIUM POWER – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 17 เม.ย. 61 45,900

GDSK12 ไต้หวันหนุกหนาน ไทเป7 วัน 6 คืน TG

7 วัน 6 คืน

10 - 16 เม.ย. 61


เริ่มต้น 46,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน – ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น 89 ) – ตลาดปลาไทเป – อาบน้ำแร่
Day 2 ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK
Day 3 ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน ไทเป - อุทยานเหย่หลิ่ว – ร้านพายสัปปะรด – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซีเหมินติง
Day 4 ไทเป – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ - ร้านชา – วัดจงไถฉานซื่อ – ชิงจิ้ง
Day 5 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (ชมโชว์ตัดขนแกะ) – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 6 ไทจง - ซินจู๋ - LEOFOO VILLAGE – เถาหยวน - GLORIA OUTLET – ไทเป
Day 7 GERMANIUM POWER – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 16 เม.ย. 61 46,900
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 2 ไทจง – หนานโถว –หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เครื่องเล่น+ชมโชว์)+ นั่งกระเช้า – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เจียอี้
Day 3 เจียอี้ - อุทยานเขาอารีซัน - เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
Day 4 เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) - E-DA WORLD (รวมบัตรเครื่องเล่น) + SHOPPING OUTLET MALL
Day 5 เกาสง - อุทยานเขิ่นติง - หมาวปี้โถว - ประภาคารเอ๋อหลวนปี้ - ไถตง
Day 6 ไถตง - ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว - สายน้ำไหลย้อน - Monument marking the Tropic of Cancer - สือทีผิง - ฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ
Day 7 ฮวาเลียน - นั่งรถไฟด่วน - ไทเป - เหย่หลิ่ว – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่
Day 8 ไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 17 เม.ย. 61 สงกรานต์ 50,900