หน้าแรก > ไต้หวัน

GDGT VW1 WOW TAIWAN 4D2N SL

4 วัน 2 คืน

29 มิ.ย. - 18 ต.ค. 61


เริ่มต้น 9,999.-
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินเถาหยวน –เหย๋หลิ่ว –หมู่บ ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์- เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซื้อหลินไนท์มาร์เกต
Day 3 ไทเป – ร ้านพายสัปปะรด –ตึกไทเป 101- เครื่องส าอาง – ตลาดปลาไทเป – วัดหลงซันซื่อ- ช ้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
Day 4 สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61 11,111
6 - 9 ก.ค. 61 9,999
13 - 16 ก.ค. 61 9,999
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 61 11,111
7 - 10 ก.ย. 61 11,111
14 - 17 ก.ย. 61 11,111
21 - 24 ก.ย. 61 11,111
27 - 30 ก.ย. 61 11,111
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 61 11,111
30 ก.ย. - 3 ต.ค. 61 11,111
7 - 10 ต.ค. 61 11,111
15 - 18 ต.ค. 61 11,111

GDTPE05 TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N XW

5 วัน 3 คืน

12 มิ.ย. - 29 ก.ย. 61


เริ่มต้น 12,987.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
Day 4 ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง
Day 5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 16 มิ.ย. 61 12,987
19 - 23 มิ.ย. 61 12,987
20 - 24 มิ.ย. 61 13,987
26 - 30 มิ.ย. 61 12,987
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61 13,987
3 - 7 ก.ค. 61 12,987
10 - 14 ก.ค. 61 12,987
17 - 21 ก.ค. 61 12,987
25 - 29 ก.ค. 61 15,987
27 - 31 ก.ค. 61 15,987
4 - 8 ส.ค. 61 12,987
7 - 11 ส.ค. 61 12,987
9 - 13 ส.ค. 61 วันแม่ 15,987
10 - 14 ส.ค. 61 วันแม่ 15,987
18 - 22 ส.ค. 61 12,987
21 - 25 ส.ค. 61 12,987
25 - 29 ส.ค. 61 12,987
1 - 5 ก.ย. 61 12,987
8 - 12 ก.ย. 61 12,987
11 - 15 ก.ย. 61 12,987
15 - 19 ก.ย. 61 12,987
18 - 22 ก.ย. 61 12,987
25 - 29 ก.ย. 61 12,987

GDTPE20 T DED TAIWAN ครอบครัวตัวอาร์ต 4D3N CI

4 วัน 3 คืน

5 ก.ค. - 1 ต.ค. 61


เริ่มต้น 13,777.-
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน
Day 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 8 ก.ค. 61 13,777
6 - 9 ก.ค. 61 15,777
12 - 15 ก.ค. 61 14,777
13 - 16 ก.ค. 61 15,777
19 - 22 ก.ค. 61 14,777
20 - 23 ก.ค. 61 15,777
3 - 6 ส.ค. 61 15,777
10 - 13 ส.ค. 61 วันแม่ 19,777
11 - 14 ส.ค. 61 วันแม่ 18,777
17 - 20 ส.ค. 61 15,777
24 - 27 ส.ค. 61 15,777
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 61 15,777
7 - 10 ก.ย. 61 15,777
14 - 17 ก.ย. 61 15,777
21 - 24 ก.ย. 61 15,777
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 61 15,777

GDTPE31 T DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N SL

5 วัน 3 คืน

22 ก.ค. - 1 พ.ย. 61


เริ่มต้น 13,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
Day 4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 26 ก.ค. 61 13,900
19 - 23 ส.ค. 61 13,900
26 - 30 ส.ค. 61 13,900
2 - 6 ก.ย. 61 13,900
16 - 20 ก.ย. 61 13,900
23 - 27 ก.ย. 61 13,900
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 61 14,900
7 - 11 ต.ค. 61 14,900
14 - 18 ต.ค. 61 14,900
21 - 25 ต.ค. 61 16,900
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 61 14,900

GT1 Taiwan Tiger Fighter

4 วัน 3 คืน

1 มิ.ย. - 15 ต.ค. 61


เริ่มต้น 13,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ ---> ไต้หวัน – เถาหยวน
Day 2 เถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา – ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 3 ไทจง–ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว -- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
Day 4 GERMANIUM POWER - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ – ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี - สนามบินเถาหยวน ---> กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 4 มิ.ย. 61 13,999
21 - 24 มิ.ย. 61 13,999
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 13,999
5 - 8 ก.ค. 61 13,999
13 - 16 ก.ค. 61 13,999
19 - 22 ก.ค. 61 13,999
2 - 5 ส.ค. 61 13,999
16 - 19 ส.ค. 61 13,999
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 13,999
14 - 17 ก.ย. 61 13,999
21 - 24 ก.ย. 61 13,999
5 - 8 ต.ค. 61 13,999
12 - 15 ต.ค. 61 13,999

GDGT VW2 COYOTE TAIWAN 5D3N SL

5 วัน 3 คืน

25 ก.ค. - 25 ต.ค. 61


เริ่มต้น 14,555.-
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ -ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ไทเป-วัดหลงซาน-ผิงซี-ซื่อเฟิ่น -เหย๋หลิ่ว–ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-พักอาบน้ำแร่
Day 5 สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 29 ก.ค. 61 14,555
26 - 30 ก.ค. 61 15,999
27 - 31 ก.ค. 61 14,555
9 - 13 ส.ค. 61 วันแม่ 14,999
3 - 7 ต.ค. 61 14,555
4 - 8 ต.ค. 61 14,555
5 - 9 ต.ค. 61 14,555
10 - 14 ต.ค. 61 14,999
11 - 15 ต.ค. 61 15,999
12 - 16 ต.ค. 61 14,999
13 - 17 ต.ค. 61 14,999
17 - 21 ต.ค. 61 14,999
18 - 22 ต.ค. 61 15,999
19 - 23 ต.ค. 61 15,999
20 - 24 ต.ค. 61 14,999
21 - 25 ต.ค. 61 14,555

GDGT TPE XW06 Taiwan สบายพาเพลิน 5D3N XW

5 วัน 3 คืน

20 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61


เริ่มต้น 14,991.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ร้านชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ไถจง-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไถจง – ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ไทเป– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– อุทยานเหย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง– ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 ไทเป– สนามบินเถาหยวน– กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 24 มิ.ย. 61 14,991
21 - 25 มิ.ย. 61 14,991
22 - 26 มิ.ย. 61 14,991
23 - 27 มิ.ย. 61 14,991
24 - 28 มิ.ย. 61 14,991
25 - 29 มิ.ย. 61 14,991
26 - 30 มิ.ย. 61 14,991
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 14,991
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61 14,991
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61 14,991

GDTPE01 T DED TAIWAN สะดุดรัก ที่พักใจ 6D4N XW

6 วัน 4 คืน

26 มิ.ย. - 30 ก.ย. 61


เริ่มต้น 15,987.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
Day 3 เจียอี้– ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 5 ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
Day 6 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 15,987
3 - 8 ก.ค. 61 15,987
10 - 15 ก.ค. 61 16,987
17 - 22 ก.ค. 61 16,987
24 - 29 ก.ค. 61 18,987
27 ก.ค. - 1 ส.ค. 61 18,987
7 - 12 ส.ค. 61 วันแม่ 18,987
10 - 15 ส.ค. 61 วันแม่ 18,987
17 - 22 ส.ค. 61 15,987
24 - 29 ส.ค. 61 16,987
28 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 16,987
4 - 9 ก.ย. 61 15,987
11 - 16 ก.ย. 61 16,987
18 - 23 ก.ย. 61 16,987
25 - 30 ก.ย. 61 16,987

GDGT TPE XW10 สบายพาชิลล์ ไต้หวัน 6D4N XW

6 วัน 4 คืน

20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61


เริ่มต้น 16,991.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ร้านชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่-เจียอี้
Day 3 เจียอี้ – อุทยานอาหลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี – ไถจง – ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า – ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ไถจง – ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 5 ไทเป– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– อุทยานเหย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง– ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 6 ไทเป– สนามบินเถาหยวน– กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 25 มิ.ย. 61 17,991
21 - 26 มิ.ย. 61 17,991
26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 16,991
27 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61 17,991
28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61 17,991
29 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61 16,991

GDGT TPE XW11 Taiwan สบายพาชม 6D4N XW

6 วัน 4 คืน

20 มิ.ย. - 31 ส.ค. 61


เริ่มต้น 16,991.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ร้านชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่-เจียอี้
Day 3 เจียอี้ – อุทยานอาหลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
Day 5 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี ( ไม่รวมค่าโคมขงหมิง ) – เมืองไทเป - ร้านคอสเมติค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 6 เถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 25 มิ.ย. 61 17,991
21 - 26 มิ.ย. 61 17,991
27 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61 17,991
28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61 17,991
29 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61 16,991
3 - 8 ก.ค. 61 16,991
4 - 9 ก.ค. 61 17,991
5 - 10 ก.ค. 61 17,991
6 - 11 ก.ค. 61 16,991
10 - 15 ก.ค. 61 16,991
11 - 16 ก.ค. 61 17,991
12 - 17 ก.ค. 61 17,991
13 - 18 ก.ค. 61 16,991
17 - 22 ก.ค. 61 16,991
18 - 23 ก.ค. 61 17,991
19 - 24 ก.ค. 61 17,991
20 - 25 ก.ค. 61 17,991
24 - 29 ก.ค. 61 18,991
25 - 30 ก.ค. 61 19,991
26 - 31 ก.ค. 61 19,991
27 ก.ค. - 1 ส.ค. 61 19,991
28 ก.ค. - 2 ส.ค. 61 17,991
31 ก.ค. - 5 ส.ค. 61 16,991
1 - 6 ส.ค. 61 17,991
2 - 7 ส.ค. 61 17,991
3 - 8 ส.ค. 61 16,991
7 - 12 ส.ค. 61 วันแม่ 16,991
8 - 13 ส.ค. 61 วันแม่ 19,991
9 - 14 ส.ค. 61 วันแม่ 19,991
10 - 15 ส.ค. 61 วันแม่ 17,991
11 - 16 ส.ค. 61 วันแม่ 16,991
12 - 17 ส.ค. 61 วันแม่ 16,991
13 - 18 ส.ค. 61 16,991
14 - 19 ส.ค. 61 16,991
15 - 20 ส.ค. 61 17,991
16 - 21 ส.ค. 61 17,991
17 - 22 ส.ค. 61 16,991
18 - 23 ส.ค. 61 16,991
19 - 24 ส.ค. 61 16,991
20 - 25 ส.ค. 61 16,991
21 - 26 ส.ค. 61 16,991
22 - 27 ส.ค. 61 17,991
23 - 28 ส.ค. 61 17,991
24 - 29 ส.ค. 61 16,991
25 - 30 ส.ค. 61 16,991
26 - 31 ส.ค. 61 16,991

GTO-1 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์

4 วัน 3 คืน

1 มิ.ย. - 15 ต.ค. 61


เริ่มต้น 17,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ - ไต้หวัน – เถาหยวน
Day 2 เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านชา –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 3 ไทจง–ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่
Day 4 GERMANIUM POWER -- พิพิธภัณฑ์กู้กง -- สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 4 มิ.ย. 61 18,900
21 - 24 มิ.ย. 61 17,900
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 17,900
5 - 8 ก.ค. 61 17,900
13 - 16 ก.ค. 61 18,900
19 - 22 ก.ค. 61 17,900
2 - 5 ส.ค. 61 17,900
16 - 19 ส.ค. 61 17,900
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 17,900
14 - 17 ก.ย. 61 18,900
21 - 24 ก.ย. 61 18,900
5 - 8 ต.ค. 61 18,900
12 - 15 ต.ค. 61 18,900

GT0-3 ไต้หวันตู้หูวว์ 4วัน 2คืน BR

4 วัน 2 คืน

6 ก.ค. - 24 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 18,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดจงไถฉานซื่อ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทจง – เถาหยวน – เขื่อนสือเหมิน – สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คที่ฉือหู – ไทเป – GERMANIUM SHOP – ซีเหมินติง
Day 4 เหย่หลิ่ว – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น 89 ) – MITSUI OUTLET –สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 9 ก.ค. 61 20,500
13 - 16 ก.ค. 61 20,500
20 - 23 ก.ค. 61 20,500
3 - 6 ส.ค. 61 20,500
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 61 19,500
7 - 10 ก.ย. 61 19,500
21 - 24 ก.ย. 61 19,900
3 - 6 ต.ค. 61 18,900
12 - 15 ธ.ค. 61 18,900
21 - 24 ธ.ค. 61 22,900

GT0-9 TAIWAN EVA PRO ฝุดฝุด 4วัน3คืน BR

4 วัน 3 คืน

14 ก.ค. - 18 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 18,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ไทเป
Day 2 ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เหย่หลิ่ว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – เถาหยวน – อาบน้ำแร่ส่วนตัว
Day 3 เถาหยวน หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา + วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินอู่ – ร้านชา - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 4 ไทจง – ไทเป – GERMANIUM POWER –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 - 17 ก.ค. 61 20,900
11 - 14 ส.ค. 61 วันแม่ 21,900
18 - 21 ส.ค. 61 20,900
1 - 4 ก.ย. 61 20,900
15 - 18 ก.ย. 61 20,900
6 - 9 ต.ค. 61 21,900
10 - 13 พ.ย. 61 20,900
24 - 27 พ.ย. 61 21,900
8 - 11 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ 21,900
15 - 18 ธ.ค. 61 20,900

GT0-8 TAIWAN CI PRO COOL COOL 4D3N CI

4 วัน 3 คืน

1 มิ.ย. - 4 ส.ค. 61


เริ่มต้น 19,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน – อาบน้ำแร่
Day 2 เถาหยวน – หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ร้านชา – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ไทจง – ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทจง – ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
Day 4 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี - GERMANIUM POWER – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น89) – MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 4 มิ.ย. 61 19,900
6 - 9 มิ.ย. 61 19,900
20 - 23 มิ.ย. 61 19,900
4 - 7 ก.ค. 61 19,900
18 - 21 ก.ค. 61 21,900
20 - 23 ก.ค. 61 21,900
1 - 4 ส.ค. 61 21,900

GT7 TAIWAN อารีซัน เบาเบา 5D3N BR

5 วัน 3 คืน

6 มิ.ย. - 27 พ.ย. 61


เริ่มต้น 20,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
Day 4 ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – ดิวตี้ฟรี – ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 10 มิ.ย. 61 21,900
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61 21,900
18 - 22 ก.ค. 61 22,900
8 - 12 ส.ค. 61 วันแม่ 22,900
26 - 30 ก.ย. 61 21,900
2 - 6 พ.ย. 61 22,900
9 - 13 พ.ย. 61 22,900
23 - 27 พ.ย. 61 22,900

GDTPE06 EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N XW

7 วัน 5 คืน

16 มิ.ย. - 5 ต.ค. 61


เริ่มต้น 21,777.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้
Day 3 ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไถจง
Day 4 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 5 ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
Day 6 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิว – COSMETIC SHOP - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 7 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
16 - 22 มิ.ย. 61 21,777
23 - 29 มิ.ย. 61 21,777
30 มิ.ย. - 6 ก.ค. 61 21,777
7 - 13 ก.ค. 61 21,777
14 - 20 ก.ค. 61 21,777
21 - 27 ก.ค. 61 23,777
28 ก.ค. - 3 ส.ค. 61 22,777
4 - 10 ส.ค. 61 21,777
11 - 17 ส.ค. 61 วันแม่ 23,777
18 - 24 ส.ค. 61 21,777
25 - 31 ส.ค. 61 21,777
1 - 7 ก.ย. 61 21,777
8 - 14 ก.ย. 61 21,777
15 - 21 ก.ย. 61 21,777
22 - 28 ก.ย. 61 21,777
29 ก.ย. - 5 ต.ค. 61 22,777

GDTPE32 T DED มนต์รัก TAIWAN 7D5N SL

7 วัน 5 คืน

23 ก.ค. - 4 พ.ย. 61


เริ่มต้น 21,777.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้
Day 3 เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
Day 5 ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
Day 6 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 7 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 29 ก.ค. 61 23,777
27 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 21,777
24 - 30 ก.ย. 61 22,777
8 - 14 ต.ค. 61 23,777
15 - 21 ต.ค. 61 22,777
22 - 28 ต.ค. 61 23,777
29 ต.ค. - 4 พ.ย. 61 22,777

GDTPE23 หยุดพัก หยุดที่ TAIWAN 4D3N CI

4 วัน 3 คืน

26 ก.ค. - 13 ส.ค. 61


เริ่มต้น 21,777.-
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้
Day 2 เจียอี้ – ร้านใบชาอาลีซาน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไถจง
Day 3 ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิว - COSMETIC SHOP - Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ก.ค. 61 21,777
27 - 30 ก.ค. 61 21,777
9 - 12 ส.ค. 61 วันแม่ 21,777
10 - 13 ส.ค. 61 วันแม่ 21,777

GDTPE09 PARADISE IN TAIWAN 4D3N TG

4 วัน 3 คืน

13 - 16 ก.ย. 61


เริ่มต้น 22,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
Day 2 เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
Day 3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง
Day 4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 25 มิ.ย. 61 22,900
26 - 29 ก.ค. 61 25,900
27 - 30 ก.ค. 61 25,900
9 - 12 ส.ค. 61 วันแม่ 25,900
10 - 13 ส.ค. 61 วันแม่ 25,900
13 - 16 ก.ย. 61 22,900

GT8 Taiwan อุ๊อิ๊ 5D4N BR

5 วัน 4 คืน

25 ก.ค. - 5 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 23,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – อาบน้ำแร่
Day 2 เมืองเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
Day 4 ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด– อุทยานเหย่หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 29 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา 23,900
22 - 26 ส.ค. 61 23,900
3 - 7 ต.ค. 61 23,900
21 - 25 พ.ย. 61 23,900
1 - 5 ธ.ค. 61 วันพ่อ 24,900

GT5-5 TAIWAN ARISHAN กรุ้งกริ้ง 4D3N CI

4 วัน 3 คืน

28 มิ.ย. - 15 ต.ค. 61


เริ่มต้น 25,500.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ไต้หวัน – เจียอี้
Day 2 เจียอี้ – อุทยานอารีซัน (รวมนั่งรถไฟโบราณ) – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 เมืองไทจง – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถัมซำจั๋ง –ไทเป – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่
Day 4 พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 25,500
12 - 15 ก.ค. 61 25,500
26 - 29 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา 25,500
10 - 13 ส.ค. 61 วันแม่ 25,500
16 - 19 ส.ค. 61 25,500
23 - 26 ส.ค. 61 25,500
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 25,500
12 - 15 ต.ค. 61 25,500

GDTPE22 TAIWAN BEST VACATION 6D5N CI

6 วัน 5 คืน

13 มิ.ย. - 13 ส.ค. 61


เริ่มต้น 25,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติเกาสง
Day 2 DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – นมัสการ พระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้
Day 3 ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง
Day 4 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
Day 5 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 6 สนามบินนานาชาติเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 18 มิ.ย. 61 25,900
25 - 30 ก.ค. 61 27,900
8 - 13 ส.ค. 61 วันแม่ 27,900

GDTPE10 T DED GRAND TAIWAN 5D4N TG

5 วัน 4 คืน

24 มิ.ย. - 1 ต.ค. 61


เริ่มต้น 25,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
Day 2 ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
Day 3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
Day 4 ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
Day 5 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 28 มิ.ย. 61 25,900
26 - 30 ก.ค. 61 29,900
27 - 31 ก.ค. 61 29,900
9 - 13 ส.ค. 61 วันแม่ 29,900
12 - 16 ส.ค. 61 วันแม่ 27,900
9 - 13 ก.ย. 61 25,900
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 61 25,900

GT6 TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ 5D3N BR

5 วัน 3 คืน

18 ก.ค. - 27 พ.ย. 61


เริ่มต้น 25,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 3 ไทจง – ไทเป – เหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
Day 4 ไทเป – นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ– ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน - ไทเป – อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
Day 5 พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) –สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
18 - 22 ก.ค. 61 26,900
8 - 12 ส.ค. 61 วันแม่ 26,900
26 - 30 ก.ย. 61 25,900
2 - 6 พ.ย. 61 25,900
9 - 13 พ.ย. 61 25,900
23 - 27 พ.ย. 61 25,900

GDTPE21 THE BEST OF TAIWAN 5D4N CI

5 วัน 4 คืน

25 ก.ค. - 14 ต.ค. 61


เริ่มต้น 25,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทจง - เฟิ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
Day 2 หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้
Day 3 ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
Day 4 วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทเป
Day 5 ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 29 ก.ค. 61 26,900
8 - 12 ส.ค. 61 วันแม่ 26,900
3 - 7 ต.ค. 61 25,900
10 - 14 ต.ค. 61 26,900

GDTPE11 AMAZING TAIWAN 6D5N TG

6 วัน 5 คืน

25 ก.ค. - 13 ส.ค. 61


เริ่มต้น 29,777.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง
Day 2 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว – ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง
Day 3 หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดจงไถซานซื่อ - ไทจง
Day 4 เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
Day 5 เกาสง – วัดฝอกวงซาน – ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL – DOME OF LIGHT – ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง
Day 6 ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง – DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทำขนมพายสับปะรด) – สนามบินเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 30 ก.ค. 61 31,777
8 - 13 ส.ค. 61 วันแม่ 29,777