หน้าแรก > เอเซีย

GDTPE43 T-DED COUNTDOWN IN TAIWAN 4D3N TG

4 วัน 3 คืน

31 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62


เริ่มต้น 31,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไทเป – อิสระให้ทุกท่านได้ไปเคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย
Day 2 ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทจง - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เจียอี้
Day 4 เจียอี้ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
31 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 วันปีใหม่ 31,999

GDTPE44 T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5D4N TG

5 วัน 4 คืน

28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62


เริ่มต้น 32,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เจียอี้
Day 2 เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
Day 3 ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 4 อิสระทุกท่านเต็มวัน ให้ทุกท่านได้ไปชมพลุที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย
Day 5 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 วันปีใหม่ 32,999