Taiwan Package TP01-TP12

1 วัน 0 คืน

14 ส.ค. - 24 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 1,300.-
Day 1 เลือกแพคเกจทัวร์ตามต้องการ TP01-TP12
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 ส.ค. - 24 ธ.ค. 61 TP08 (ราคาต่อท่าน) 1,600
14 ส.ค. - 24 ธ.ค. 61 TP09 (ราคาต่อท่าน) 1,600
14 ส.ค. - 24 ธ.ค. 61 TP10 (ราคาต่อท่าน) 1,600
14 ส.ค. - 24 ธ.ค. 61 TP11 (ราคาต่อท่าน) 3,000
14 ส.ค. - 24 ธ.ค. 61 TP01 (ราคาต่อท่าน) 1,300
14 ส.ค. - 24 ธ.ค. 61 TP05 (ราคาต่อท่าน) 1,400
14 ส.ค. - 24 ธ.ค. 61 TP06 (ราคาต่อท่าน) 1,600
14 ส.ค. - 24 ธ.ค. 61 TP07 (ราคาต่อท่าน) 1,500
14 ส.ค. - 24 ธ.ค. 61 TP03 (ราคาต่อท่าน) 1,600
14 ส.ค. - 24 ธ.ค. 61 TP04 (ราคาต่อท่าน) 1,300
14 ส.ค. - 24 ธ.ค. 61 TP12 (ราคาต่อท่าน) 1,200
14 ส.ค. - 24 ธ.ค. 61 TP02 (ราคาต่อท่าน) 1,600

GT1 Taiwan Tiger Fighter

4 วัน 3 คืน

14 ก.ย. - 15 ต.ค. 61


เริ่มต้น 13,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ ---> ไต้หวัน – เถาหยวน
Day 2 เถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา – ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 3 ไทจง–ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว -- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
Day 4 GERMANIUM POWER - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ – ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี - สนามบินเถาหยวน ---> กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 - 17 ก.ย. 61 13,999
21 - 24 ก.ย. 61 13,999
5 - 8 ต.ค. 61 13,999
12 - 15 ต.ค. 61 13,999

GT9 Taiwan อิเล๊าะๆ 6D4N BR

6 วัน 4 คืน

25 - 30 ส.ค. 61


เริ่มต้น 23,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
Day 4 ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด– อุทยานเหย่หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 ไทเป – นั่งรถไฟด่วน->ฮัวเหลียน-อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ– ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน->ไทเป
Day 6 ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ -- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) -- สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 30 ส.ค. 61 23,900

GT12 Taiwan ไฮไฮ 5D3N BR

5 วัน 3 คืน

26 ก.ย. - 27 พ.ย. 61


เริ่มต้น 23,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – เถาหยวน – หนานโถว–วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เล่นเครื่องเล่น+ชมโชว์+นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ) – เจียอี้
Day 3 อุทยานแห่งชาติอารีซัน (สวนสนพันปี+นั่งรถไฟโบราณ) –ร้านชา - เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
Day 4 ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – ทะเลสาบดอกบัว – เจดีย์มังกรเสือ –วัดฝ๋อกวงซัน - หมู่บ้าน 10 กลอง + ชมโชว์ตีกลอง + ฝึกตีกลองแบบง่ายๆ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ฉีเหม่ย – ไทจง
Day 5 ไทจง – ไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าชึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 30 ก.ย. 61 24,900
21 - 25 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช 24,900
2 - 6 พ.ย. 61 24,900
9 - 13 พ.ย. 61 24,900
23 - 27 พ.ย. 61 24,900

GT2 กด Like Taiwan ทาโรโกะ 5D4N CI

5 วัน 4 คืน

5 ก.ย. - 16 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 32,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่
Day 2 ไทเป – นั่งรถไฟด่วน-ฮัวเหลียน-อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK
Day 3 ฮัวเหลียน - นั่งรถไฟด่วน - ไทเป - ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด - เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ไทเป-หนานโถว – วัดเหวินอู่ –หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า(เล่นเครื่องเล่น + ชมโชว์+นั่งกระเช้าชมวิว) - ร้านชา – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 5 ไทจง – ไทเป – GERMANIUM POWER– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 9 ก.ย. 61 32,900
12 - 16 ก.ย. 61 32,900
26 - 30 ก.ย. 61 32,900
3 - 7 ต.ค. 61 35,900
10 - 14 ต.ค. 61 35,900
17 - 21 ต.ค. 61 35,900
20 - 24 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช 35,900
24 - 28 ต.ค. 61 35,900
7 - 11 พ.ย. 61 35,900
14 - 18 พ.ย. 61 35,900
21 - 25 พ.ย. 61 35,900
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61 35,900
5 - 9 ธ.ค. 61 วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙ 35,900
12 - 16 ธ.ค. 61 35,900

GT3 VIP Taiwan ดี๊ดี 5D3N BR

5 วัน 3 คืน

26 ก.ย. - 27 พ.ย. 61


เริ่มต้น 38,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน – นั่งรถไฟหัวจรวด – เจียอี้ – อุทยานอารีซัน(รวมนั่งรถไฟโบราณ) – ถาถ่าเจีย – ต้นไม้คู่รัก – อาบน้ำแร่
Day 3 โรงงานเหมยจื่อเมิ่ง – ศูนย์เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาสุยหลี่เสอ – วัดจื่อหนานกง– ไทจง – โรงละครแห่งชาติไทจง– ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 4 ไทจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ –ไทเป – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
Day 5 ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 30 ก.ย. 61 38,900
2 - 6 พ.ย. 61 38,900
9 - 13 พ.ย. 61 38,900
23 - 27 พ.ย. 61 38,900

GDNY1 Taiwan ฟินฟิน 5D4N TG

5 วัน 4 คืน

30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62


เริ่มต้น 42,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 2 ไทจง – หนานโถว – วัดจงไถ่ซานซื่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ – ร้านชา - ไทเป – COUNTDOWN NEW YEAR 2019
Day 3 ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เหย่หลิ่ว –ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่
Day 4 ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK
Day 5 ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน ไทเป - ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 วันปีใหม่ 42,900

GDNY2 ไต้หวัน รอบเกาะ เลิฟเลิฟ 8D7N CI

8 วัน 7 คืน

27 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62


เริ่มต้น 48,900.-
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5
Day 6
Day 7
Day 8
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 วันปีใหม่ 48,900